Śremski Notatnik Historyczny - numer 6

 

W numerze 6 Śremskiego Notatnika Historycznego:

 • ZIEMIA ŚREMSKA OKOLICĄ PRZYJACIÓŁ CHOPINA! (Krzysztof Budzyń)
 • STRESZCZENIE W JĘZYKU JAPOŃSKIM (Grażyna Kramm)
 • STRESZCZENIE W JĘZYKU FRANCUSKIM (Violetta Jagiełło)
 • STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM (Andrzej Matras) 
 • STRESZCZENIE W JĘZYKU NIEMIECKIM (Andrzej Matras)
 • DEDYKACJE CHOPINA DLA ŚREMIAN (Krzysztof Budzyń)
 • CZY RODZINA MATKI FRYDERYKA CHOPINA POCHODZIŁA Z KRZYŻANOWA POD ŚREMEM? (Ryszard Zawadzki)
 • KONTAKTY LUDWIKA I MARII PLATERÓW Z FRYDERYKIEM CHOPINEM W PARYŻU (Krzysztof Budzyń)
 • PAULINA CHALECKA Z PLATERÓW (Marek Fijałkowski)
 • FRYDERYK CHOPIN I DOKTOR ALEKSANDER HOFMAN (LEKARZ W ŚREMIE)  (Franciszek German)
 • O SŁOWACH CHOPINA CYTOWANYCH W JEGO NEKROLOGU (Henryk F. Nowaczyk)
 • AUTOGRAF CHOPINA W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ (Władysław Hordyński)
 • NAPRAWA „FORTEPIANU CHOPINA” Z SALONU TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO (Kazimierz Krawiarz)
 • FRYDERYK CHOPIN W „OKOLICACH WIELKICH KÓRNICZAN” (Kazimierz Krawiarz)
 • FELIKS BERDYSZAK Z KIEŁCZYNA, RZEŹBIARZ W ARGENTYNIE (Krzysztof Budzyń)
 • FELICJANA SZCZERBIŃSKA I JEJ SZKOŁA W ŚREMIE (Aniela Kochlerówna)
 • ALFONS SZCZERBIŃSKI, ZAPOMNIANY KOMPOZYTOR (Wojciech Czemplik)

 


 

„Każdy tyle dłużen jest swojej ojczyźnie,
na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach;
za ostatniego taki ma być uważany,
który jej jakimkolwiek upominkiem nie posili i nie wspomoże”
Jan Długosz (1415-1480)


O FRYDERYKU CHOPINIE PISALI M. IN.:

„Panowie, kapelusze z głów, oto geniusz!”
„... to armaty ukryte pośród kwiatów” (o polskości Mazurów)
Robert Schumann (1810-1856)
niemiecki kompozytor i pianista (zob. przypis s. 35)

„... należy do największych muzyków, nie ma wśród nich doskonalszego”
André Gide (1869-1851)
francuski pisarz

„... genialny pianista... obok niego znikają wszyscy pianiści -
z wyjątkiem jednego jedynego Chopina, Rafaela fortepianu”
Heinrich Heine (1797-1856)
niemiecki poeta

„Na pytanie, kto jest pierwszym pianistą świata:
– Liszt czy Thalberg – odpowiedź jest tylko jedna: Chopin!”
„Revue et Gazette Musicale de Paris”, 25 marca 1838

25 października 1830 roku, przed wyjazdem Chopina do Wiednia,
panna Konstancja Gładkowska wpisała się do Jego pamiętnika tak:
„Przykre losu spełniasz zmiany,
Ulegać musisz potrzebie,
Pamiętaj, niezapomniany,
Że w Polsce kochają Ciebie.
Ażeby wieniec sławy w niezwiędły zamienić,
Rzucasz lubych przyjaciół i rodzinę drogą,
Mogą Cię obcy lepiey nagrodzić, ocenić,
Lecz od nas kochać mocniey pewno Cię nie mogą”
Kiedy później Fryderyk przyjął wiadomość o ślubie Konstancji
dopisał w pamiętniku; „... mogą, mogą”

„Był nadzwyczaj kochliwym z natury i prawie co wieczór pozostawał
pod wrażeniem i urokiem jakichś pięknych oczu”
Emilia z Borzęckich Hofman (1832-?)
śremianka, żona dr. Aleksandra Hofmana

„Uratował Polskę od melancholii”
Stanisław Egbert Koźmian (1811-1885)
właściciel Przylepek, pochowany w Brodnicy

Wybrał Krzysztof Budzyń

 

PAMIĘCI ŚREMIAN
PRZYJACIÓŁ FRYDERYKA CHOPINA:

Aleksandra Hofmana (1805-1867)
- przyjaciela Chopina w Paryżu, lekarza w Śremie, Bninie i Kórniku
i jego żony Emilii z Borzęckich (1832-?)
- uczennicy Chopina w Paryżu

Cezarego Platera (1810-1869)
- znajomego Chopina z Paryża, właściciela Góry

Stanisława Egberta Koźmiana (1811-1885)
- przyjaciela Chopina w Warszawie i przewodnika
Chopina po Anglii, właściciela Przylepek

Ludwika Platera (1775-1846)
i Marii Anny z Brzostowskich Plater (1776-1843)
- opiekunów Chopina w Paryżu, mieszkańców Psarskiego
i ich córki Pauliny z Platerów Chaleckiej (1813-1889)
- uczennicy Chopina w Paryżu, właścicielki Psarskiego

Leona Śmitkowskiego (1801-1875)
- przyjaciela Chopina w Paryżu, właściciela Łęgu

 

ORAZ MIŁOŚNIKÓW JEGO MUZYKI:

Twórców, Pracowników i Przyjaciół Biblioteki Kórnickiej
- za kultywowanie pamięci i zebrane po Chopinie pamiątki

Alfonsa Szczerbińskiego (1858-1895)
- ucznia śremskiego gimnazjum, kompozytora

Feliksa Berdyszaka (1909-2005)
- urodzonego w Kiełczynie pod Książem, rzeźbiarza w Argentynie

 

 


 

A LA MÉMOIRE DES ŚREMOIS
AMIS DE FRÉDÉRIC CHOPIN:

d’Aleksander Hofman (1805-1867)
- ami de Chopin a Paris, médecin a Śrem, Bnin et Kórnik
et de son épouse Emilia née Borzęcka (1832- ?)
- éleve de Chopin a Paris, habitante de Śrem, Bnin et Kórnik

de Stanisław Egbert Koźmian (1811-1885)
- ami de Chopin a Varsovie et guide de Chopin en Angleterre,
propriétaire de Przylepki

de Cezary Plater (1810-1869)
- connaissance de Chopin a Paris, propriétaire de Góra

de Ludwik Plater (1775-1846)
et de Maria Anna née Brzostowska (1776-1843)
- tuteurs de Chopin a Paris, habitants de Psarskie
et de leur fille Paulina Chalecka née Plater (1813-1889)
- une des premieres éleves de Chopin a Paris, propriétaire de Psarskie

de Leon Śmitkowski (1801-1875)
- ami de Chopin a Paris, propriétaire de Łęg

ET DES AMOUREUX DE SA MUSIQUE:

des Créateurs, Employés et Amis de la Bibliotheque de Kórnik
- pour l’entretien de la mémoire et la collection des objets laissés par Chopin

d’Alfons Szczerbiński (1858-1895)
- éleve du college de Śrem, compositeur

de Feliks Berdyszak (1909-2005)
- né a Kiełczyn pres de Książ, sculpteur en Argentine

Table des matieres

Krzysztof Budzyń
La Terre de Śrem, contrée des amis de Chopin.....13
Grażyna Kramm
Le Résumé (japonais).....15
Violetta Jagiełło
Le Résumé (français).....15
Andrzej Matras
Le Résumé (anglais).....16
Andrzej Matras
Le Résumé (allemand).....16
Krzysztof Budzyń
Les dédicaces de Chopin aux amis de Śrem .....17
Rysard Zawadzki
D’ou provient la mere de Chopin.....18
Krzysztof Budzyń
Les rapports de Ludwik et Maria Plater avec Frédéric Chopin a Paris.....26
Marek Fijałkowski
Paulina Plater, éleve préférée de Chopin.....36
Franciszek German
Dr Aleksander Hofman, médec in a Śrem .....48
Henryk F. Nowaczyk
A propos des mots de Chopin cités dans sa nécrologie.....67
Władysław Hordyński
L’autographe de Chopin a la Bibliotheque de Kórnik.....75
Kazimierz Krawiarz
LA Rénovation du piano de Chopin au château de Kórnik.....83
Kazimierz Krawiarz
Frédéric Chopin aux environs des grands hommes de Kórnik.....87
Krzysztof Budzyń
Feliks Berdyszak de Kiełczyn, sculpteur en Argentine.....91
Aniela Kochlerówna
Felicja Szczerbińska et son école a Śrem .....95
Wojciech Czemplik
Alfons Szczerbiński, compositeur oublié.....100

 

 


 

 

IN MEMORY OF THE CITIZENS OF ŚREM
FRÉDÉRIC CHOPIN’S FRIENDS:

Aleksander Hofman (1805-1867)
- Chopin’s friend in Paris, physician in Śrem, Bnin and Kórnik
and his wife Emilia née Borzęcka (1832-?)
- Chopin’s student in Paris, living in Śrem, Bnin and Kórnik

Stanisław Egbert Koźmian (1811-1885)
- Chopin’s friend in Warsaw and Chopin’s guide to England,
owner of Przylepki

Cezary Plater (1810-1869)
- Chopin’s friend in Paris, owner of Góra

Ludwik Plater (1775-1846)
and Maria Anna Plater née Brzostowska (1776-1843)
- who cared for Chopin in Paris, residents of Psarskie
and their daughter Paulina Chalecka née Plater (1813-1889)
- one of Chopin’s first students in Paris, owner of Psarskie

Leon Śmitkowski (1801-1875)
- Chopin’s friend in Paris, owner of Łęg

AND LOVERS OF HIS MUSIC:

Founders, Workers and Friends of the Kórnik Library
- for cultivating his memory and collecting his souvenirs

Alfons Szczerbiński (1858-1895)
- student of the Śrem Grammar School, composer

Feliks Berdyszak (1909-2005)
- born in Kiełczyn near Książ, sculptor in Argentina

Contents

Krzysztof Budzyń
The Śrem Region as the neighbourhood of Frédéric Chopin’s friends .....13
Grażyna Kramm
Summary (Japanese).....15
Violetta Jagiełło
Summary (French).....15
Andrzej Matras
Summary (English).....16
Andrzej Matras
Summary (German).....16
Krzysztof Budzyń
Chopin’s dedications for his friends from Śrem .....17
Ryszard Zawadzki
Where did Chopin’s mother come from?.....18
Krzysztzof Budzyń
Contacts of Ludwik and Maria Plater with Frédéric Chopinin Paris.....26
Marek Fijałkowski
Paulina Plater, Chopin’s favourite student.....36
Franciszek German
Dr Aleksander Hofman, physician in Śrem .....48
Henryk F. Nowaczyk
About Chopin’s words quoted in his obituary.....67
Władysław Hordyński
Chopin’s autograph in the Kórnik Library.....75
Kazimierz Krawiarz
The repair of Chopin’s piano in Kórnik Castle.....83
Kazimierz Krawiarz
Frédéric Chopin in the neighbourhood of great Kórnik’s citizens.....87
Krzysztof Budzyń
Feliks Berdyszak from Kiełczyn, sculptor in Argentina.....91
Aniela Kochlerówna
Felicja Szczerbińska and her school in Śrem.....95
Wojciech Czemplik
Alfons Szczerbiński, a forgotten composer.....100

 

 


 

 

ZUM ANDENKEN AN DIE EINWOHNER VON ŚREM
FREUNDE VON FRÉDÉRIC CHOPIN:

Aleksander Hofman (1805-1867)
- Chopins Freund in Paris, Arzt in Śrem, Bnin und Kórnik
und seine Frau Emilia geb. Borzęcka (1832-?)
- Chopins Schülerin in Paris, die in Śrem, Bnin und Kórnik lebte

Stanisław Egbert Koźmian (1811-1885)
- Chopins Freund in Warschau und Chopins Führer in England,
Eigentümer von Przylepki

Cezary Plater (1810-1869)
- Chopins Bekannter aus Paris, Eigentümer von Góra

Ludwik Plater (1775-1846)
und Maria Anna Plater geb. Brzostowska (1776-1843)
- Chopins Betreuer in Paris, Einwohner von Psarskie
und ihre Tochter Paulina Chalecka geb. Plater (1813-1889)
- eine der ersten Schülerinnen Chopins in Paris,
Eigentümerin von Psarskie

Leon Śmitkowski (1801-1875)
- Chopins Freund in Paris, Eigentümer von Łęg

UND LIEBHABER SEINER MUSIK:

Gründer, Mitarbeiter und Freunde der Bibliothek in Kórnik
- für das Kultivieren des Gedächtnisses und Sammeln
von Andenken an Chopin

Alfons Szczerbiński (1858-1895)
- Schüler des Gymnasiums in Śrem, Komponist

Feliks Berdyszak (1909-2005)
- geboren in Kiełczyn bei Książ, Bildhauer in Argentina

Inhaltsverzeichnis

Krzysztof Budzyń
Die Region Śrem als das Land der Freunde Frédéric Chopins.....13
Grażyna Kramm
Zusammenfassung (japanisch ).....15
Violetta Jagiełło
Zusammenfassung (französisch ).....15
Andrzej Matras
Zusammenfassung (englisch ).....16
Andrzej Matras
Zusammenfassung (deutsch ).....16
Krzysztof Budzyń
Widmungen Chopins an seine Freunde aus Śrem .....17
Ryszard Zawadzki
Woher stamm te Chopins Mutter?.....18
Krzysztof Budzyń
Die Kontakte Ludwik und Maria Platers mit Frédéric Chopin in Paris.....26
Marek Fijałkowski
Paulina Plater, Chopins Lieb lingsschülerin.....36
Franciszek German
Dr. Aleksander Hofman, Arzt in Śrem .....48
Henryk F. Nowaczyk
Über Chopins Worte, die in seinem Nachruf zitiert wurden.....67
Władysław Hordyński
Chopins Autograph in der Bibliothek in Kórnik.....75
Kazimierz Krawiarz
Die Reparatur des Flügels Chopins im Schloss Kórnik.....83
Kazimierz Krawiarz
Frédéric Chopin in der Umgebung der hervorragenden Einwohner von Kórnik.....87
Krzysztof Budzyń
Feliks Berdyszak aus Kiełczyn, Bildhauer in Argentinien.....91
Aniela Kochlerówna
Felicja Szczerbińska und ihre Schule in Śrem.....95
Wojciech Czemplik
Alfons Szczerbiński, ein vergesse ner Komponist.....100